20.8.09

Tour operators go online with flex prices

More and more tour oper ators remove the price annexes from the paper travel guide. With fluid pricing, the right prices are determined online per day. Printed copies are too static and also dated when they come out.

The first tour operator worldwide with flex prices, was Thomas Cook. They launched the movement six months ago. In The Netherlands the OAD is having a test run. “At this time we look at how it runs with the Barcelona guide. We want to see the responses from the retail when they don’t have a paper attachment”, said Louis Frankenhuis, CEO of OAD Group. The expectations are positive. Though it will take ‘getting some used to’, thinks Frankenhuis : “ You break with a century-old phenomenon. The front desk employee at a travel agency likes having something to do. “Even market leader TUI has banned all paper price annexes. They now communicate with minimum and maximum prices in the paper guides. The current overview is online.

Traditional

When OAD announced their plans, there came mixed reactions from the travel agencies. The question is whether travel agencies aren’t afraid that with the online price annex, the consumer will also immediately make a booking online. “We understand the fear, but you still have that risk.

Dated

With an online price annex the travel agency is able to show the most recent prices. “In the previous situation, when the annex was printed, you often had a dated version. That was a static whole. “With fluid pricing the prices are determined per day, based on demand and supply, depending on a favourable or unfavourable procurement. Before there were already summer bookings in January or February. Partly under pressure of the economic conditions, and the online opportunities that the consumer has, that changed. Bookings keep coming in later. The paper price annexes needed more updates per season. Frankenhuis: “The customer books later, based on availability. With paper, this was hard to keep up. In time, the other guides of OAD will also get an online price annex. “But will continue communicating price levels. The print catalogue will get a more magazine-look, rather than a product-price character.

Touroperators gaan online met flexprijzen

Steeds meer touroperators schaffen de prijsbijlagen uit de papieren reisgids af. Met fluid pricing, worden online de juiste prijzen per dag bepaald. Papieren versies zijn te statisch en bovendien gedateerd wanneer ze uitkomen.

De eerste touroperator wereldwijd met flexprijzen, was Thomas Cook. Zij zetten de beweging een half jaar geleden in gang. In Nederland heeft OAD een test lopen. "Op dit moment kijken we hoe dat loopt bij de Barcelona-gids. We willen zien hoe er gereageerd wordt vanuit de retail wanneer ze geen papieren bijlage in de hand hebben", aldus Louis Frankenhuis, CEO van OAD Groep. De verwachtingen zijn positief. Al zal ‘het even wennen zijn', denkt Frankenhuis: "Je breekt met een eeuwenoud fenomeen. De baliemedewerker bij een reisbureau heeft toch graag iets in handen."Ook marktleider TUI heeft alle papieren prijsbijlagen verbannen. Zij communiceren nu met minimale en maximale prijzen in de papieren gidsen. Het actuele overzicht staat online.

Traditioneel

Toen OAD de plannen aankondigde kwamen er vanuit de reisbureaus gemengde reacties. "In die zin zijn we vooruitstrevend bezig in een traditionele omgeving. Ik zie dat onze collega's ook volgen." De vraag is of reisbureaus niet bang zijn dat er met de online prijsbijlage door de consument ook meteen online een boeking wordt gedaan. Hiermee zou de retail overgeslagen worden. "We begrijpen de angst, maar dat risico heb je toch.

Gedateerd

Met een online prijsbijlage is het reisbureau nu wel in staat de meest actuele prijzen te laten zien. "In de situatie hiervoor, had je, wanneer de bijlage was gedrukt, vaak meteen een gedateerde versie in handen. Dat was een statisch geheel." Met fluid pricing worden de prijzen per dag bepaald, op basis van vraag en aanbod, afhankelijk van een gunstige, of ongunstige inkoop. Voorheen waren de zomerboekingen misschien al in januari of februari binnen. Mede onder druk van de economische omstandigheden en de online mogelijkheden die de consument heeft, is dat veranderd. De boekingen komen steeds later binnen. De papieren prijsbijlagen hadden per seizoen meerdere updates nodig. Frankenhuis: "De klant boekt later, op basis van beschikbaarheid. Met papier was dat niet bij te houden." Op termijn zullen ook de andere gidsen van OAD een online prijsbijlage krijgen. "Maar we blijven wel prijsniveaus communiceren. De ‘van en tot-prijs'", laat de CEO weten. Zo krijgt de print cataloog meer een magazine-uitstraling krijgen, in plaats van een product-prijs karakter