26.6.08

100 dollar laptops has put the market upside down

The `100 dollar laptops `has changed the market for laptops serious. The magnificant design of it in combination with scale advantages makes it possible to produce derisionly-cheap laptops. The 100 dollars laptop are an initiative of Nicholas Negroponte, MIT-professor and founder of the nonprofit organisation One laptop by Child (OLPC). Although Negroponte already had planned it to introduce it in 2005, large-scale investments of governments stayed away. THE XO Laptop cost thus still 200 dollars and there only have been distributed 200 000 copies been distributed. Although Negropontes objectives of worldwide spreading the laptops in developing countries have not been obtained, has the XO the market for laptops broken open by reducing the prices strongly. Thus producing also HP, Intel, Asus and Pioneer computers now laptops against very low prices. According to Negroponte XO it has not become a success because Windows not supported the apparatus (the control system twist on Linux) and because governments do not want to deviate of Windows.

De zogeheten `100 dollar laptop` heeft de markt voor laptops ingrijpend veranderd. Het slimme ontwerp ervan in combinatie met schaalvoordelen maakt het mogelijk om laptops spotgoedkoop te produceren. De 100 dollar laptop is een vondst van Nicholas Negroponte, MIT-professor en oprichter van de non-profit organisatie One Laptop Per Child (OLPC). Hoewel Negroponte zijn plan al in 2005 introduceerde, bleven grootschalige investeringen van overheden uit. De XO laptop kost dan ook nog steeds 200 dollar en er zijn slechts 200.000 exemplaren gedistribueerd. Hoewel Negropontes doelstellingen van het wereldwijd verspreiden van laptops in ontwikkelingslanden niet zijn gehaald, heeft de XO de markt voor laptops ontegenzeggelijk opengebroken en de prijzen sterk verlaagd. Zo produceren nu ook HP, Intel, Asus en Pioneer Computers laptops tegen zeer lage prijzen. Volgens Negroponte is XO geen succes geworden doordat Windows het apparaat niet ondersteunde (het besturingssysteem draait immers op Linux) en omdat overheden niet van de Windowsstandaarden willen afwijken. Laat onverlet dat de OX veel navolging heeft. De kleine Asus Eee PC is iets groter dan een paperback boek, weegt minder dan een kilo en werd in 2007 door 300.000 consumenten gekocht. Het meest basale model met een 7 inch scherm kost 299 dollar. Bron: The Economist

Europe wants identical prices for web purchases

A brit who purchases by means of the English site 'Eurostar' four return tickets (2 adults - 2 children) London - Paris, pays for that € 1,082. When booking by the French Internet site, then he pays scarcely € 600. If it is upon European parlement member Meglena Kuneva, there will become rapidly an end to this. She will submit a proposal to make an end to the practice where web tradesmen use several different prices in several EU countries and where it makes the customers obliged to buy by means of the national Internet sites. If the proposal is adopted, in autumn it will become effective. Kuneva pleads for an identical, simple and clear legislation - including rules for guarantee and refunds for purchasing and selling of goods in Europe, in a attempt to reduce the costs for the consumer.

Een Brit die via de Engelse site van Eurostar vier retourtjes (2 volwassenen - 2 kinderen) Londen - Parijs boekt, betaalt daarvoor € 1.082. Mocht hij daarvoor de Franse website kunnen gebruiken, dan betaalt hij amper € 600. Als het aan Europees parlemetslid Meglena Kuneva ligt, komt daar snel een einde aan. Zij dient vandaag een voorstel in om een einde te maken aan de praktijk waarbij webwinkeliers verschillende prijzen hanteren in verschillende EU-landen en hun klanten verplichten via de nationale websites te kopen. Indien het voorstel wordt aangenomen, zal het in de herfst effectief worden. Kuneva pleit voor een eenvormige, eenvoudige en duidelijke regelgeving -inclusief regels voor garantie en teruggave- voor het aan- en verkopen van goederen in Europa, in een poging om de kosten voor de consument te reduceren.

Bron: Financial Times

Also Sony made 2.13 billion euro loss on the PlayStation 3 (but is making gradually up for it)

Sony has made no less than 2.13 billion euro loss on its game console, the PlayStation 3. The reason for this is that Sony sold it under the production price. That is a normal practice in the game industry, where the producers make especially profit on the games. Sony has spend especially much on research, by developing IBM with chips manufacturer Cell-chip. The company lost throw this way 1.39 billion euro in 2007, and 739 millions euro in 2008. Gradually, the game console starts to make profit, certainly now more copies are being sold and because it is cheaper to manufacture them.

Sony heeft maar liefst 2,13 miljard euro verlies gemaakt op zijn paradepaardje, de PlayStation 3. Het bedrijf verkocht de spelconsole immers onder de productieprijs. Dat is een normale praktijk in de gamesindustrie, waar de producenten vooral winst maken op games. Sony heeft vooral veel uitgegeven aan research, door samen met chipsfabrikant IBM de Cell-chip te ontwikkelen. Het bedrijf verloor zo 1,39 miljard euro in 2007, en 739 miljoen euro in 2008. Stilaan begint het apparaat echter richting winst te kruipen, zeker nu er meer exemplaren van worden verkocht en het goedkoper is om ze te maken.

(sam)

6.6.08

iTunes price model written off

Bob Pitmann made 27 years ago music video's for free. That happened when he established MTV. Today, he thinks also that iTunes and similar music libraries their days are counted. `Artists must use their music to build a certain brand, so that money can be earned on concerts and merchandising. Perhaps they must find a sponsor, who buys their last album for a million dollar and then gives it away.' Even the major groups have understand that they cannot live anymore from selling cd's. Income will result from sponsordeals, publicity messages and especially concerts. Label company 'Live Nation' came with the idea to be responsible for all activities for the groups that they have contracted. For example: concerts, merchandising,... Whereas the most of label companies fight to survive, Live Nation gained previous year a turnover of $ 4.2 billion, 12.6% more than one year ago. Especially concerts are a big form of income. Pitmann' s model will obtain eventually somewhere in the following ten years. Artists will give their music tunes away for free as a form of publicity, just like MTV it has done. The sales of cd' s in shops or by means of iTunes, will not survive. Money will come through other channels.

27 jaar geleden maakte Bob Pitmann muziekvideo's gratis voor de consument. Dat gebeurde toen hij MTV oprichtte. Vandaag denkt hij dat ook de dagen van iTunes en soortgelijke muziekbibliotheken geteld zijn. ‘Artiesten moeten hun muziek gebruiken om een merk te bouwen, opdat geld kan worden verdiend aan concerten en merchandising. Misschien moeten ze een sponsor vinden, die hun laatste album voor een miljoen dollar koopt en het wegschenkt.' Pitmann verwijst naar de situatie in China: ‘Echte fans zullen zich verontwaardigd tonen omdat hun idolen geen geld meer zullen verdienen aan de verkoop van hun liedjes. Maar zo gaat het vandaag al in China, waar het businessmodel van de toekomst reeds actief is. 99% van alle gedownloade muziek in het land is illegaal; 85% van de cd's - ook in de winkels- zijn piraatexemplaren. Chinese artiesten, zelfs de mateloos populaire groep Yu Quan, hebben begrepen dat ze geen geld zullen verdienen door plaatjes te verkopen, maar dat de inkomsten zullen voortvloeien uit sponsordeals, reclameboodschappen en vooral concerten. Platenmaatschappijen? Auteursrechten? Laat me niet lachen. Niet in China.' Indien deze evolutie zich ook bij ons voortzet zullen de platenmaatschappijen het gelag betalen en noodgedwongen de formule kopiëren die Live Nation in de markt zette. Deze concertpromoter kwam als eerste tot de bevinding dat al wat een artiest doet één enkel doel moet dienen. Live Nation is nu verantwoordelijk voor alle activiteiten van de artiesten onder contract: concerten, merchandising, video's en plaatopnames. Terwijl de meeste platenmaatschappijen vechten om te overleven, behaalde Live Nation vorig jaar een omzet van $ 4,2 miljard, 12,6% meer dan een jaar eerder. Ook Madonna, in de sector beschouwd als een commercieel genie, tekende vorig jaar een contract met Live Nation voor $ 150 miljoen. Vooral concerten lijken aan een revival bezig. De inkomsten uit concerten voor 2007 worden enkel in de VS op $ 3,9 miljard geraamd, 8% meer dan een jaar eerder. Volgens Mary Davis, professor in muziekgeschiedenis aan de Case Western University in Cleveland, winnen concerten aan populariteit en wel om twee redenen: "Mensen komen voor de groepservaring; ze kennen de muziek en ze zingen en dansen mee. De tijd waar mensen de muziek absorbeerden en op hun stoel bleven zitten, is voorbij. Een tweede reden is dat mensen zodanig gewend zijn geraakt aan een hoogtechnologische geluidskwaliteit, dat ze weg willen van deze artificiële wereld om te weten hoe een artiest in het echt klinkt. Wanneer mensen een concert bijwonen waar een artiest de kwaliteit van zijn cd evenaart, zijn mensen meestal teleurgesteld. Het aspect mens in de artiest - hij die ook kan falen- ontbreekt dan.' Pitmann's model zal het uiteindelijk ergens in de volgende tien jaar gaan halen. Artiesten zullen hun muziekopnames gratis weggeven als een vorm van reclame, net als MTV dat deed. De verkoop van cd's in winkels of via iTunes, zoals we die vandaag nog kennen, zal niet overleven. Geld zal via andere kanalen komen. (foto: U2 in Anaheim] [Bron: Condé Nast Portfolio]

Scapa Sports in dispute with Makro

The Antwerp clothing company Scapa Sports, manufacturer of luxurious leisure clothes, is not very pleased that their products are exhibit against lower prices in Makro-shops. The clothing company indicates thereby that Makro is not a customer. A Spanish distributor had send orders to Makro-shops which were intended for shops in Spain. A spokesman of Scapa sport says that as a result the clothing company and its reputation has been damaged. The Scapa clothes cost at Makro-shops up to 20% less then at Scapa Sports. Makro would also have made publicity for the range of Scapa Sports without permission. The Antwerp clothing company will investigate if the practices of Makro and the Spanish distributor are illegal. Makro says that they have not used any illegal practises and acted in accordance to the European legislation. (MH)

Het Antwerpse kledingbedrijf Scapa Sports, fabrikant van luxueuze vrijetijdskleding, is er niet over te spreken dat zijn producten tegen lagere prijzen in Makro-winkels liggen. Het kledingbedrijf wijst er daarbij op dat Makro geen klant is. Een distributeur zou bestellingen voor winkels in Spanje naar Makro hebben laten vloeien. Een woordvoerder van Scapa Sports zegt dat daardoor het kledingbedrijf en zijn reputatie zijn geschaad. De kleding kost bij Makro volgens Scapa Sports tot maximaal 20 % minder dan bij de normale verdeelpunten van het kledingbedrijf. Ook zou Makro zonder toestemming publiciteit hebben gemaakt met het gamma van Scapa Sports. Het Antwerpse kledingbedrijf zegt te zullen laten onderzoeken of de praktijken van Makro en de Spaanse distributeur illegaal zijn. Makro zegt niets onwettelijks gedaan te hebben en gehandeld te hebben conform de Europese wetgeving. (MH) Bron: Het Laatste Nieuws

5.6.08

Fedis wants to end the prohibition on cross-belt sale

Fedis, the organisation which represents the interests of the distribution ventures in our country, claims on the evening of the super council of ministers for an ending of the prohibition on cross-belt sale. According to the present law on the trade practices cross-belt sale has been prohibited. That means that products or services cannot be offered together against one price or that nothing can be given for free when you purchase something, besides a number of exceptions. The federation writes in a press bulletin that `Belgium is the only country in Europe where the prohibition on cross-belt sale still applies. This rule provides also once more a disadvantage to the Belgian traders against the neighbouring countries. Fedis wants to see the prohibition on common offer abolished. ' This measure would mean for example that the I-Phone cannot be sold anymore shortly in Belgium. There hangs on a subscription of Mobile Operator, clearly a case of prohibited offers therefore, ' says Fedis '. Fedis remains, however, against releasing the fixed bargain periods, as minister of economy Vincent Van Quickenborne would want.

Fedis, de organisatie die in ons land de belangen van de distributieondernemingen vertegenwoordigt, pleit aan de vooravond van de superministerraad voor een afschaffing van het verbod op de koppelverkoop. Volgens de huidige wet op de handelspraktijken is koppelverkoop verboden. Dat betekent dat producten of diensten niet samen mogen worden aangeboden tegen één prijs of dat niets gratis mag worden bijgegeven, een aantal uitzonderingen niet te na gesproken. In een persbericht schrijft de federatie dat ‘België het enige land in Europa is waar het verbod op koppelverkoop nog geldt. Deze regel bezorgt de Belgische handelaar ook nog eens een concurrentieel nadeel ten opzichte van de buurlanden. Fedis wil het verbod op gezamenlijk aanbod afgeschaft zien, ‘ luidt het. 'Dat betekent bijvoorbeeld dat de I-Phone binnenkort in België niet verkocht kan worden. Er hangt immers automatisch een abonnement van en GSM-operator aan vast, duidelijk een geval van verboden gezamenlijk aanbod dus,' zegt Fedis. Fedis blijft wel gekant tegen het loslaten van de vaste koopjesperiodes, zoals dat door Minister van Economie Vincent Van Quickenborne wordt bepleit.

2.6.08

Microsoft rewards online shoppers with cash

The American technology company Microsoft has launched a service which financially rewards internet users when they buy products on the web, by using the search engine of Microsoft. It concerns a strategic move, which Microsoft must allow to gain surfers of their main competitor Google. The new service - provisionally only active in the US, pays their consumers cash money when they buy certain products by means of the comparison site Live Search Cashback. The money comes of advertisers who make publicity by means of the site. About which amount it concerns remains still unclear. On the first site, it concerns discounts between 2 and 5%. The advertisements of these advertisers becomes as of now also on Microsoft' s search engine Live Search accompanied of a golden dollar currency. This must indicate distinction between advertisers who take part, and advertisers who do not take part on the programme. Analysts think that if the program is succesfull and is copied by other search engines as Google it eventually will nibble on the profit of search engines who do not offer these service. The impact on the market is still small: the market share of Microsoft on the search market is until today still smaller than 10%. According to Microsoft 13 of America's 40 largest retailers will take part on the programme. Under them bookshop Barnes & Noble, eBay and The home depot.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft heeft een dienst gelanceerd die internauten financieel beloont wanneer ze producten kopen op het web, nadat ze via de zoekmachine van Microsoft op de betreffende pagina zijn aanbeland. Het gaat om een strategische zet, die Microsoft moet toelaten surfers terug te winnen van aartsrivaal Google. Het idee is niet nieuw en werd twee jaar geleden al door toenmalig CEO Bill Gates gelanceerd, al was het toen niet duidelijk dat de topman van Microsoft het idee relateerde aan het maken van online aankopen. De nieuwe dienst - voorlopig enkel actief in de VS- betaalt consumenten cash geld wanneer ze bepaalde aankopen doen via de vergelijkingssite Live Search Cashback. Het geld komt van adverteerders die via de site reclame maken. Over welke bedragen het gaat blijft voorlopig onduidelijk. Op het eerste zicht gaat het om kortingen tussen de 2 en 5%. De advertenties van deze adverteerders worden voortaan ook op Microsoft's zoekmachine Live Search vergezeld van een gouden dollarmunt. Die moet het onderscheid aangeven tussen adverteerders die wel en adverteerders die niet aan het programma deelnemen. Analysten denken dat indien het programma succes kent en hert door andere zoekmachines als Google wordt gekopieerd het uiteindelijk aan de winstmarges zal knabbelen van zoekmachines die de dienst niet aanbieden. Toch is het effect op de markt in een eerste tijd gering: het marktaandeel van Microsoft op de search markt is vandaag kleiner dan 10%. Volgens Microsoft nemen 13 van Amerika's 40 grootste retailers deel aan het programma. Onder hen boekhandel Barnes & Noble, eBay en The Home Depot.