2.10.08

EU wants to end the Belgian prohibition on cross-belt sales.

The European Commission wants that Belgium makes an end to the prohibition on cross-belt sales. Also, the sperperiode for the rebates must disappear. Because Belgium lingers about the implementation of these measures - after a first warning letter in 2007, - now an action procedure is being started because of the incomplete transposition of the European rules. The prohibition on cross-belt sales in Belgium dates back to 1971 and prohibits the sale of goods to extremely low prices in order to offer other products to the full price. Belgian courts have tried through the years to determine what exactly 'extreme low' means. EU-Commisioner for consumer policy, Meglena Kuneva says in an interview with the newspaper 'de Tijd' that Europe needs the support of the population for its policy. For example, take the liberalisation of the energy market. Meglena sees in Belgium much concern about the price of energy. There are a lot of complaints concerning expensive electricity bills of Electrabel. Meglena says, if we cannot translate the emancipation of the energy market in our purse, the population will support insufficient the liberalisation.

De Europese Commissie wil dat België een einde maakt aan het verbod op koppelverkoop. Ook de sperperiode voor de solden moeten verdwijnen. Omdat België talmt met het uitvoeren van deze maatregelen is ligt -na eerste waarschuwende brief in 2007- nu een inbreukprocedure klaar wegens de onvolledige omzetting van Europese regels. Het verbod op koppelverkoop in ons land dateert van 1971 en verbiedt de verkoop van goederen aan extreem lage prijzen teneinde andere producten aan de volle prijs te kunnen aanbieden. Belgische rechtbanken hebben jaren aan een stuk getracht uit te maken wat 'extreem laag' betekent. In een interview met de krant De Tijd zegt EU-Commissielid voor Consumentenbeleid, Meglena Kuneva, dat Europa voor zijn beleid de steun nodig heeft van de bevolking. ‘Neem nu de liberalisering van de energiemarkt. Ik merk ook in België veel bezorgdheid over de prijs van energie. We krijgen bijvoorbeeld heel wat klachten over dure elektriciteitsrekeningen van Electrabel. Welnu, als we de vrijmaking van de energiemarkt niet kunnen vertalen in onze portemonnee, zal de bevolking die liberalisering onvoldoende steunen.'

No comments: